Polityka prywatności

obowiązująca w CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k.

WSTĘP

W CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k. z zaangażowaniem podchodzimy do kwestii ochrony prywatności naszych klientów i poważnie traktujemy odpowiedzialność za bezpieczeństwo ich danych. W sposób jasny i przejrzysty informujemy o tym, jakie dane osobowe zbieramy i co z nimi robimy.

Niniejsza Polityka prywatności określa następujące kwestie:

 • Jakie dane osobowe użytkownika zbieramy i przetwarzamy w związku z byciem naszym klientem i w związku z korzystaniem z naszych witryn, sklepu internetowego, newslettera oraz innych usług online;
 • Co robimy z tymi danymi;
 • Jak długo przetwarzamy dane;
 • Komu przekazujemy/ujawniamy dane;
 • Oraz jak realizujemy prawo użytkownika do ochrony danych;

ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka pod firmą CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łomży, adres: Al. Legionów 141F/1 (18-400 Łomża), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000533019, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku Wydział XII Gospodarczy KRS, posługująca się nadanym numerem NIP: 9662095151 (dalej zwana „Spółką”).

JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY

Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Państwa temat umożliwiające Waszą identyfikację, na przykład imię i nazwisko, dane kontaktowe, numer klienta, login, szczegóły płatności i informacje na temat dostępu do naszej witryny internetowej.

Możemy gromadzić Państwa dane osobowe m.in. w związku ze sprzedażą oferowanych przez nas produktów i usług, zakładaniem konta w naszym sklepie internetowym, korzystaniem z naszej witryny internetowej oraz innych witryn internetowych dostępnych za pośrednictwem naszej witryny, uczestniczeniem w ankiecie lub konkursie, zapisaniem się do naszego newslettera lub skontaktowaniem się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 • Imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu, szczegóły karty kredytowej/debetowej lub inne szczegóły płatności,
 • Informacje na temat Państwa preferencji związanych z wykorzystaniem oferowanych przez nas produktów i usług,
 • Informacje na temat zakupu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych partnerów,
 • Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej,
 • Komunikacja z Państwem lub skierowana do nas przez Państwa za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon;

W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
 • w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO; uzasadniony interes Spółki polega na przesyłaniu do Państwa treści marketingowych w okresie świadczenia na Waszą rzecz usług drogą elektroniczną pocztą oraz dodatkowo w sposób, na który wyraziliście zgodę,
 • dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • dla celów analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, uzasadnionym interesem Spółki jest prowadzenie analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
 • w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Państwa dane osobowe będą przetwarzane:

 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich obowiązków wynikających z umów sprzedaży,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia na Państwa rzecz usług drogą elektroniczną –przez czas świadczenia tychże usług,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu kierowania do Państwa przez Spółkę treści marketingowych – do czasu wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych w tym zakresie,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych dla celów analitycznych i statystycznych – przez czas świadczenia na Państwa rzecz usług,
 • w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki – przez czas istnienia prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń;

Przetwarzając Państwa dane osobowe musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy je przechowywać w celu realizacji wymagań wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Kiedy dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone. Rozważymy również, w jaki sposób możemy zminimalizować z czasem ilość wykorzystywanych przez nas danych osobowych oraz to, czy możemy dokonać anonimizacji Państwa danych osobowych w taki sposób, aby się z Wami nie wiązały i nie pozwalały na Waszą identyfikację. W tym ostatnim wypadku będziemy mogli korzystać z takich informacji bez informowania Państwa o tym fakcie.

MIĘDZYNARODOWY TRANSFER DANYCH

Nasza Spółka nie będzie przekazywała Państwa danych osobowych do państw trzecich.

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

 • organy i instytucje państwowe i samorządowe uprawnione do uzyskiwania danych na podstawie przepisów prawa,
 • Zaufani dostawcy usług, wykorzystywanych przez Spółkę do prowadzenia działalności, tacy jak np.: dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT,
 • operatorzy pocztowi i kurierzy, podmioty świadczące usługi transportowe, operatorzy systemów płatności elektronicznych oraz banki w zakresie realizacji płatności,
 • towarzystwa ubezpieczeniowe w zakresie obsługi ubezpieczeniowej zawieranych transakcji,
 • podmioty świadczące usługi prawnicze w zakresie windykacji nieopłaconych należności;
 • Nasi zaufani niezależni partnerzy, którzy oferują za pośrednictwem naszej witryny swoje produkty i usługi; w przypadku zakupu produktów lub usług oferowanych w naszych witrynach internetowych przez osoby trzecie możecie Państwo być jednocześnie klientem naszej Spółki, jak i tych osób trzecich. My i nasi partnerzy mamy prawo gromadzić i udostępniać sobie informacje na Państwa temat, w tym dane kontaktowe i informacje dotyczące fakturowania.
 • Media społecznościowe:możecie Państwo uzyskać dostęp do usług związanych z mediami społecznościowymi, oferowanych przez osoby trzecie za pośrednictwem naszych witryn lub dostępnych przed wejściem na nasze witryny. W celu usprawnienia oraz spersonalizowania korzystania z naszych witryn, uzyskamy informacje osobowe użytkownika zalogowanego na swoim koncie w serwisie społecznościowym, które zgadza się on nam udostępnić poprzez dany serwis społecznościowy zgodnie z ustaleniami serwisu w zakresie prywatności. Możemy także korzystać z wtyczek mediów społecznościowych w naszych witrynach. W związku z tym, Państwa informacje mogą zostać udostępnione dostawcy serwisu społecznościowego oraz ewentualnie przedstawione na profilu użytkownika w serwisie społecznościowym w celu udostępnienia innym jego użytkownikom. Prosimy o zapoznanie się z polityką prywatności odpowiednich niezależnych dostawców serwisów społecznościowych, aby dowiedzieć się więcej.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Nasza Spółka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez email: iod@center-mebel.pl .

PRAWA OCHRONY DANYCH

W określonych okolicznościach przysługuje Państwu prawo do:

 • Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Wasze informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy,
 • Żądania dostępu do swoich informacji osobowych,
 • Żądania sprostowania przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych. Możecie uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Was dotyczą, a które my przechowujemy,
 • Żądania usunięcia danych Możecie Państwo żądać skasowania lub usunięcia danych osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie. Ponadto macie prawo poprosić nas o skasowanie lub usunięcie informacji osobowych, jeżeli skorzystaliście z prawa sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • Sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w konkretnej Państwa sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcecie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Wam prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Wasze dane osobowe w bezpośrednich celach marketingowych,
 • Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji Was dotyczących z wykorzystaniem Waszych danych osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania;
 • Żądania ograniczenia przetwarzania danych Możecie Państwo żądać zawieszenia przetwarzania danych osobowych Was dotyczących, na przykład, gdy zechcecie, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 • Żądania przeniesienia danych osobowych. Macie Państwo prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi,
 • Wycofania zgody.W ograniczonych okolicznościach, kiedy wyraziliście Państwo zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie danych osobowych w konkretnym celu, macie prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu lub celach objętych cofniętą zgodą, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

W celu skorzystania z któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kierowanie stosownych oświadczeń w formie pisemnej na adres: Al. Legionów 141F/1, 18-400 Łomża, lub elektronicznej (wiadomość email na adres iod@center-mebel.pl).

Zastrzegamy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług na Państwa rzecz lub zawierania oraz wykonywania umów sprzedaży. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług lub zawierania umów sprzedaży.

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Nasza Polityka prywatności może ulegać zmianom. Użytkownik będzie informowany o wszelkich zmianach dokumentu w formie wiadomości e-mail lub zawiadomienia opublikowanego w naszej witrynie internetowej.