CENTER-MEBEL sp.z o.o. sp. k.

Integralną częścią Ogólnych Warunków Sprzedaży jest Norma zakładowa wykonania elementów meblowych Center Mebel Sp z o.o. sp. k. NA PODSTAWIE POLSKICH NORM BN-86 7140-15, BN-81-7140-11, EN-324

§1. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k. – na podstawie art. 384 Kodeksu Cywilnego – zostały przez Strony zaakceptowane, wiążą je i stanowią treść Umowy Sprzedaży, o ile inaczej nie zostanie postanowione.
 2. O ile inaczej nie zostanie postanowione pojęcia użyte w Ogólnych Warunkach Sprzedaży będą miały następujące znaczenie:
 3. OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży,
 4. Umowa Sprzedaży – umowa, mająca za przedmiot sprzedaż Produktów zawarta pomiędzy Sprzedającym i Kupującym zgodnie z niniejszymi OWS,
 5. Sprzedający – CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Łomży, al. Legionów 141F/1, 18-400 Łomża, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000533019, NIP: 9662095151, REGON: 360225160,
 6. Placówka handlowa – każdy z punktów handlowych prowadzonych przez Sprzedającego,
 7. Kupujący – podmiot nabywający produkty w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,
 8. Produkty – towary i usługi będące przedmiotem Umowy Sprzedaży,
 9. Zamówienie – oznacza zamówienie na sprzedaż Produktów złożone Sprzedającemu przez Kupującego zgodnie z niniejszymi OWS,
 10. Cennik – obowiązujący Strony wykaz cen Produktów,
 11. Niniejsze OWS dotyczą wszystkich Umów Sprzedaży, a także wszystkich ofert złożonych Sprzedającemu przez Kupującego, jak również wszystkich złożonych Kupującemu przez Sprzedającego zaproszeń do składania ofert i Zamówień Zakupu, dotyczących realizacji umów sprzedaży Produktów.
 12. OWS mogą być przez Sprzedającego modyfikowane, zmieniane, bądź niektóre ich postanowienia wyłączane od stosowania. Zmiany OWS wiążą Kupującego od daty ich doręczenia Kupującemu w tej samej formie i w tym samym trybie, w których nastąpiło doręczenie Kupującemu niniejszych OWS.
 13. W razie rozbieżności pomiędzy treścią OWS a treścią Umowy Sprzedaży lub załączników szczegółowych do Umowy Sprzedaży, pierwszeństwo przed OWS ma treść Umowy Sprzedaży , a następne załączniki szczegółowe.
 14. W razie, gdy w Umowie Sprzedaży ustalone zostaną warunki INCOTERMS, to uregulowania OWS odbiegające od ustalonych warunków INCOTERMS będą miały pierwszeństwo chyba, że Strony w Umowie Sprzedaży postanowią inaczej.

Treść niniejszych warunków OWS została opublikowana na stronie internetowej Sprzedającego www.center-mebel.pl.

§2. 

ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedaż Produktów będzie następowała wyłącznie na podstawie Zamówień składanych Sprzedającemu przez Kupującego w trybie określonym w § 2 ust. 1 poniżej.
 2. Zamówienia będą składane przez Kupującego ustnie (wobec pracownika Sprzedającego w Placówce Handlowej Sprzedającego), telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W terminie 7 dni od daty złożenia Zamówienia Sprzedający uprawniony jest do złożenia oświadczenia (ustnie, telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) o odmowie przyjęcia zamówienia. Jednocześnie z odmową przyjęcia zamówienia Sprzedający uprawniony jest do złożenia propozycji korekty Zamówienia, a jej przyjęcie przez Kupującego traktowane będzie jako złożenie nowego Zamówienia. Skorzystanie przez Sprzedającego z powyższego uprawnienia do odmowy przyjęcia Zamówienia nie rodzi po stronie Kupującego jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedającego (w szczególności roszczeń odszkodowawczych).
 4. Zamówienia są realizowane w terminach wskazanych przez Sprzedającego. Zamówienia mogą być realizowane jednorazowo lub częściami według harmonogramu wskazanego przez Sprzedającego. W przypadkach, w których Kupujący w treści Zamówienia wskaże oczekiwany termin jego realizacji, Sprzedający ma prawo odmówić realizacji takiego Zamówienia (§ 2 ust. 3 stosuje się odpowiednio).
 5. Jeżeli dostawa Produktów w całości lub w części nie może być zrealizowana na czas, to Sprzedający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Kupującego i uzgodnić z Kupującym nowy termin dostawy.

 

§3.

ODBIÓR PRODUKTÓW

 

 1. O, ile nie zostanie postanowione inaczej, wydanie zamówionych Produktów i ich odbiór przez Kupującego będzie następowało w Placówce Handlowej Sprzedającego, w której złożono Zamówienie. W przypadku Zamówień skierowanych drogą pisemną lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Kupujący w treści Zamówienia wskazuje, w której spośród placówek handlowych Sprzedającego nastąpić ma odbiór Produktów. Strony mogą ustalić odmienne warunki dostawy i odbioru Produktów polegające na tym, iż Sprzedający dostarczy (na koszt i ryzyko Kupującego) Produkty do miejsca odbioru wskazanego przez Kupującego. W tym ostatnim przypadku na Kupującym spoczywa obowiązek rozładunku dostarczonych Produktów.
 2. Dokumentem stwierdzającym dostarczenie Produktów Kupującemu będzie faktura VAT wystawiana przez Sprzedającego w momencie odbioru Produktów przez Kupującego. Za datę dostawy Produktów uważa się datę wydania Kupującemu faktury VAT.
 3. Przejście wszelkich ryzyk i kosztów związanych z Produktami nastąpi z chwilą odbioru Produktów.
 4. Przejście własności Produktów na Kupującego nastąpi z chwilą zapłaty na rzecz Sprzedającego ceny Produktów oraz wszelkich należności związanych z realizacją Zamówienia. Jeżeli Produkty objęte zastrzeżeniem własności zostaną sprzedane przez Kupującego dalszemu nabywcy przed uregulowaniem w całości koniecznej należności, niniejszym Kupujący przelewa na Sprzedającego wierzytelność przeciwko przyszłym nabywcom o zapłatę ceny zakupu. W takiej sytuacji Kupujący zobowiązany jest do poinformowania nabywcy o dokonanym przelewie wierzytelności z kopią do Sprzedającego pod rygorem wstrzymania wykonania przez Sprzedającego wszystkich lub niektórych umów zawartych z Kupującym. W zakresie, w jakim ważność zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego podlega określonym warunkom lub wymaga zachowania określonej formy w danym kraju przeznaczenia, Kupujący jest zobowiązany spełnić te wymagania pod rygorem wstrzymania wykonania przez Sprzedającego wszystkich lub niektórych umów zawartych z Kupującym. Ponadto, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć towary do nabywcy także w sytuacji zastrzeżenia prawa własności na rzecz Sprzedającego rozszerzonego o przelanie wierzytelności o zapłatę ceny zakupu. Przetworzenie lub połączenie towarów należących do Sprzedającego z innymi rzeczami ruchomymi skutkuje powstaniem współwłasności Sprzedającego na tych rzeczach w stosunku proporcjonalnym ceny Produktów Sprzedającego do ceny tych rzeczy ruchomych. Prawo współwłasności na tych rzeczach nie może być przeniesione na Kupującego dopóki ten ostatni nie zapłaci ceny zakupu w całości. Kupujący przyjmuje, że będzie domagał się ustalenia zakazu przenoszenia własności towarów w umowach z osobami trzecimi pod rygorem wstrzymania wykonania przez Sprzedającego wszystkich lub niektórych umów zawartych z Kupującym.

 

§4.

NADWYŻKI I NIEDOBORY

Strony są zgodne co do tego, że nadwyżki bądź niedobory w dostawie w wysokości 10 % zamówionej ilości Produktów nie stanowią wady i nie podlegają reklamacji. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za Produkty w ilościach, które zostały przez niego odebrane.

§5.
CENA

 

 1. Produkty będą sprzedawane Kupującemu po cenach określonych w obowiązujących na dzień sprzedaży cennikach, a w przypadku ich braku, po cenach wskazanych przy wystawionych Produktach lub po cenach ustalonych indywidualnie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen sprzedaży Produktów, w szczególności do zmiany cen wskazanych w cennikach. O zmianie cen Sprzedający poinformuje Kupującego poprzez zamieszczenie nowego cennika na stronie internetowej, bądź poprzez skorygowanie cen wskazanych przy wystawionych Produktach. Nowe ceny obowiązywać będą od momentu zamieszczenia cennika na stronie internetowej Sprzedającego lub skorygowania cen wskazanych przy wystawionych Produktach.
 3. Jeżeli nie zostało to inaczej określone, wszystkie podane ceny są cenami netto i Sprzedający doliczy do nich podatek VAT w wysokości obowiązującej na datę dostawy Produktów.
 4. Udzielenie rabatu lub obniżki cen może nastąpić wyłącznie na podstawie pisemnego uzgodnienia obu Stron Umowy. Rabaty lub obniżki mogą zostać przez Strony ustalone na stałe lub jednorazowo, dla konkretnego Zamówienia.
 5. O, ile Strony inaczej nie postanowią, płatność za dostarczone Produkty następuje w ciągu 14 dni od daty ich wydania Kupującemu. Sprzedający jest uprawniony do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Kupującego zaliczki na poczet ceny zakupu lub dokonania pełnej przedpłaty ceny za zamówione Produkty. Płatność następować będzie na podstawie faktury VAT wystawionej przez Sprzedającego w momencie wydania Produktów, a w przypadku przedpłat lub zaliczek, na podstawie odpowiednich dokumentów księgowych wystawianych w momencie złożenia Zamówienia.
 6. Kupującemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności wobec Sprzedającego z wierzytelnościami Sprzedającego wobec Kupującego wynikającymi z Umowy Sprzedaży tylko wtedy, gdy jego roszczenia wobec Sprzedającego wynikają z Umowy Sprzedaży i są ustalone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu uprawnionego do rozstrzygania sporów dotyczących roszczenia lub zostały uznanie na piśmie przez Sprzedającego. 

§6.
DOKUMENTY ROZRACHUNKOWE

 1. Dokumentem rozrachunkowym będzie faktura VAT wystawiona zgodnie ze stanem faktycznym i ogólnie obowiązującymi przepisami podatkowymi.
 2. Wszelkie płatności będą dokonywane w formie gotówkowej lub bezgotówkowej przelewem na konto bankowe Sprzedającego wskazane na fakturze VAT. Za datę zapłaty uznaję się datę wpłynięcia środków na konto bankowe Sprzedającego.

§7.

GWARANCJA

 1. Okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od dnia dostawy produktu przez Sprzedającego.
 2. Niniejsza gwarancja udzielana jest wyłącznie Kupującemu i obowiązuje na terytorium RP.
 3. Udzielona przez Sprzedającego gwarancja nie obejmuje uszkodzeń towarów powstałych w trakcie transportu towarów z magazynu Sprzedającego do miejsca ich przeznaczenia.
 4. Sprzedający musi być natychmiast poinformowany przez Kupującego pisemnie o wykryciu jakichkolwiek wad produktu. W przeciwnym wypadku wszystkie prawa z gwarancji są wyłączone.
 5. Jeśli Kupujący przy odbiorze produktu nie sprawdzi produktu i natychmiast nie zawiadomi Sprzedającego o dostrzeżeniu jakiejkolwiek wady, jego uprawnienia z tytułu gwarancji są wyłączone.
 6. Jeśli jakiekolwiek wady zostaną dostrzeżone w terminie późniejszym i Kupujący nie poinformuje o tym Sprzedającego natychmiast po jej wykryciu, żądania z tytułu gwarancji będą wyłączone.
 7. Z zastrzeżeniem powyższych zapisów, uprawnienia z niniejszej gwarancji przysługują Kupującemu wyłącznie w przypadku pełnej i terminowej płatności na rzecz Sprzedającego cen zakupu danych Produktów.
 8. W ramach gwarancji w przypadku uznania wady przez Sprzedającego Kupujący będzie miał prawo ograniczone jedynie do bezpłatnej wymiany wadliwej części Produktu. W każdym przypadku koszty demontażu zamontowanych wadliwych Produktów oraz/lub ich dostarczenia do Sprzedającego w ramach udzielonej gwarancji obciążają Kupującego i odbywają się na jego ryzyko. W przypadku gdy zgłoszona wada nie będzie podlegać udzielonej gwarancji, Sprzedający odeśle towar do Kupującego na jego koszt i ryzyko.
 9. Jakiekolwiek roszczenia o odszkodowanie związane z wadą, są wyłączone. Odpowiedzialność odszkodowawcza Sprzedającego zaistnieje wyłącznie w przypadku, gdy wada i szkoda zostały umyślnie spowodowane przez Sprzedającego albo w wyniku rażącego zaniedbania ze strony Sprzedającego. Odpowiedzialność za zaniedbanie inne niż rażące jest wyłączona, w szczególności wyłączona jest odpowiedzialność za konsekwencje szkody, szkody do własności, straty dochodu, straty interesu i szkody będące skutkiem żądań osób trzecich względem Kupującego. Ani Sprzedający ani jego dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Kupującego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności ma również zastosowanie do przypadków opóźnienia całości albo części dostawy, a także obejmuje roszczenia regresowe wobec Sprzedającego.
 10. Gwarancja jest wyłączona w razie przetworzenia Produktu przez Kupującego lub połączenia Produktu z innymi produktami, których Sprzedający nie dostarczył. Kupujący produkty Blum są zobowiązani, by odpowiednio informować swoich klientów o tym ograniczeniu.
 11. Strony niniejszym w całości wyłączają rękojmię za wady Produktów, określoną w przepisach Kodeksu Cywilnego, w tym art. 609 Kodeksu Cywilnego.

§8.
REKLAMACJE

 1. Kupujący będzie miał prawo składać reklamacje dotyczące ilości lub jakości dostarczonych Produktów z zachowaniem terminów określonych w § 7 ust. 4-6. Pod pojęciem zastosowanego tam określenia „natychmiastowe” rozumie się poinformowanie Sprzedającego o wykrytych wadach w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
 2. Protokół reklamacji Kupujący prześle Sprzedającemu pocztą, faksem lub drogą elektroniczną w zastrzeżonym powyżej terminie do złożenia reklamacji. Sprzedający rozpatrzy zgłoszoną przez Kupującego reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania protokołu reklamacji, o czym ww. terminie poinformuje Kupującego pocztą, faksem lub drogą elektroniczną.
 3. Protokół reklamacyjny do pobrania znajduje się na dole strony Center-Mebel.pl w zakładce “Protokół reklamacyjny do pobrania PDF” lub “Protokół reklamacyjny do pobrania WORD”.
 4. Elementy meblowe poddane dalszej obróbce/montażowi nie podlegają reklamacji od strony uszkodzeń mechanicznych.

§9.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WYKONANIE UMOWY SPRZEDAŻY

 1. Sprzedający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny wobec Kupującego, czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego) bez względu na powód tej odpowiedzialności za: jakąkolwiek utratę zysku, korzyści z podjęcia przedsięwzięcia biznesowego, korzyści z zawarcia umowy, utraty wpływów, lub spodziewanych oszczędności, a także jakichkolwiek szkód, które wynikają w sposób pośredni.
 2. Sprzedający w żadnym wypadku nie będzie odpowiedzialny czy to na podstawie umowy, czynu niedozwolonego (włączając w to niedbalstwo lub naruszenie obowiązku ustawowego), jeżeli niewykonywanie przez niego zobowiązań umownych jest spowodowane okolicznościami związanymi z wykonywaniem umów, które zobowiązany był zawrzeć lub wykonywać na własny rachunek z uwagi na wymóg lub polecenie Kupującego bez względu na rodzaj tych okoliczności.
 3. Odpowiedzialność Sprzedającego wobec Kupującego czy to wynikająca z Umowy Sprzedaży, czy też wynikająca z czynów niedozwolonych (włączając w to niedbalstwo lub też naruszenie obowiązków ustawowych) bez względu na powód tej odpowiedzialności jest ograniczona do kwoty wartości Produktu, z którego wynika roszczenie o naprawienie szkody, a jeżeli kwota dochodzonego naprawienia szkody jest mniejsza od tej sumy Sprzedający odpowiada do wysokości szkody.
 4. Ograniczenia odpowiedzialności Sprzedającego nie wyłączają lub ograniczają innych obowiązków gwarancyjnych określonych w § 7 i 8, a także nie stanowią wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności za śmierć lub szkodę na osobie spowodowaną przez niedbalstwo Sprzedającego lub osób, za które Sprzedający odpowiada.

§10.
KLAUZULA POUFNOŚCI

Kupujący będzie traktować wszystkie informacje dostarczone przez lub w imieniu Sprzedającego na podstawie lub w związku z Umową Sprzedaży jako poufne. Kupujący zobowiązuje się zachować w poufności informacje poufne oraz nie rozpowszechniać tych informacji bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego, z wyjątkiem gdy jest to wymagane przez prawo lub stosowną władzę, oraz używać informacji poufnych  wyłącznie w celach związanych z wykonaniem Umowy Sprzedaży. Wszelkie informacje poufne pozostaną własnością Sprzedającego i na pierwsze wezwanie Kupujący zwróci Sprzedającemu wszystkie takie informacje sporządzone w formie pisemnej i nie zachowa żadnej ich kopii..

§11.
SIŁA WYŻSZA

 1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za opóźnienie oraz wynikające z takiego opóźnienia inne naruszenia wykonywania Umowy Sprzedaży, jeżeli takie opóźnienie jest spowodowane przyczynami pozostającymi poza jej kontrolą. W takim wypadku Strona jest upoważniona do stosownego przedłużenia czasu na wykonanie obowiązków. W przypadku działania Siły Wyższej (jak określono poniżej) Strona, która w wyniku tego jest opóźniona lub doznała szkód poinformuje drugą stronę możliwie jak najszybciej, ale w każdym przypadku w przeciągu 7 dni po wystąpieniu takiej Siły Wyższej określając, jakiego charakteru jest to Siła Wyższa jak również jej przybliżone trwanie. W sytuacji, gdy działanie Siły Wyższej trwa dłużej niż 14 dni lub oczekuje się, że będzie trwało dłużej niż 21 termin dni wówczas Sprzedający ma prawo do rozwiązania Umowy Sprzedaży ze skutkiem na datę złożenia takiego oświadczenia Kupującemu.
 2. Pojęcie Siły Wyższej będzie rozumiane jako i obejmujące szkody lub opóźnienia spowodowane przez ustawy lub przepisy a także rozporządzenia któregokolwiek z rządów (de facto lub de jure), zjawiska naturalne, takie jak trzęsienia ziemi i powodzie, pożary, zamieszki, wojny, strajki, rozbicie statków, embargo na przewóz towarów lub inne przyczyny, dużych rozmiarów braki zaopatrzenia w energię, nie dające się przewidzieć i poza kontrolą Stron i które powstrzymują całkowicie lub częściowo wywiązanie się z zobowiązań objętych Umową Sprzedaży.

§12.
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Wszystkie rozwiązania podlegające ochronie jako Prawa Własności Intelektualnej, w tym znaki towarowe, specyfikacje, rysunki, informacje, formy, przyrządy, narzędzia i inne materiały związane z Produktami i procesem produkcyjnym Produktów są i pozostaną własnością Sprzedającego lub podmiotu z grupy kapitałowej Sprzedającego. Kupujący nie posiada i nie nabędzie żadnego prawa, tytułu ani udziału w żadnym z Praw Własności Intelektualnej, a sprzedaż Produktów zawierających Prawa Własności Intelektualnej nie zapewnia Kupującemu żadnego prawa lub tytułu do Praw Własności Intelektualnej.

 

§13.
PRAWO WŁAŚCIWE

Umowa Sprzedaży podlega polskiemu prawu materialnemu i zgodnie z nim powinna być interpretowana. W zakresie nieuregulowanym w Umowie Sprzedaży zastosowanie znajdują przepisy kodeksu cywilnego.

§14.
ZASADY ROZSTRZYGANIA SPORÓW; JURYSDYKCJA SĄDÓW

Wszelkie spory i roszczenia wynikające z Umowy Sprzedaży, w tym wszelkie spory dotyczące jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności, niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia, niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków z tytułu gwarancji, które nie zostały rozstrzygnięte polubownie przez Strony będą rozstrzygane przez sądy powszechne właściwe miejscowo dla Sprzedającego.

§15.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 4 i § 5 ust. 2 OWS, Umowa Sprzedaży może być zmieniona lub uzupełniona w całości lub w części w każdym czasie w formie pisemnej pod rygorem nieważności w drodze pisemnego porozumienia Stron podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji Stron.
 2. Kupujący nie przekaże jakichkolwiek lub wszystkich swoich praw lub zobowiązań objętych Umową Sprzedaży stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Sprzedającego.
 3. Jeśli jakiekolwiek postanowienia Umowy Sprzedaży lub OWS będzie uznane za nieważne lub niewykonalne przez sąd o odpowiedniej właściwości w jakiejkolwiek jurysdykcji, wówczas będzie on zastąpione alternatywnym postanowieniem, które jest najbliższe, co do zakresu, skutku i wykonalności do pierwotnego postanowienia a ta nieważność lub niewykonalność nie spowoduje braku ważności pozostałych postanowień Umowy Sprzedaży lub OWS, które nadal będą w pełni obowiązywać.
 4. Kupujący składając Zamówienie oświadcza i zapewnia Sprzedającego, że posiada pełne prawo i upoważnienie do zawarcia Umowy Sprzedaży, wszystkie konieczne czynności właściwych organów Kupującego zostały podjęte w celu zatwierdzenia zawarcia i wykonywania Umowy Sprzedaży, nie istnieją żadne umowne zobowiązania lub inne obowiązki, które uniemożliwiłyby mu podpisanie lub wykonywanie Umowy Sprzedaży.
 5. O ile OWS nie stanowią wprost inaczej, wszystkie zawiadomienia i korespondencja Stron Umowy Sprzedaży będzie doręczana Sprzedającemu na adres wskazany w OWS, a Kupującemu na adres wskazany w Zamówieniu.
 6. Dla interpretacji treści Umowy Sprzedaży decydująca jest treść Umowy oraz OWS w języku polskim.