Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

 1. CENTER- MEBEL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą przy Al. Legionów 141 F w Łomży (kod pocztowy: 18-400) jest Administratorem Pana/Pani danych osobowych.
 2. Celem zbierania danych jest:
  1. zawarcie i wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  3. archiwizacja danych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i wykonania umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie i wykonanie umowy.
 5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
 6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.