Integritetspolicy

PERSONUPPGIFTSHANTERING

CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k.

INLEDNING

På CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k. är vi engagerade i att skydda våra kunders integritet och vi tar ansvar för säkerheten för deras data på allvar. Vi tillhandahåller tydlig och transparent information om vilka personuppgifter vi samlar in och vad vi gör med dem.

Denna Integritetspolicy anger följande:

Vilka personuppgifter om användaren vi samlar in och behandlar i samband med att vi är vår kund och i samband med användningen av våra webbplatser, webbutik, nyhetsbrev och andra onlinetjänster;

Vad vi gör med denna data;

Hur länge vi behandlar data;

Till vem vi överför/avslöjar data;

Och hur vi utövar användarens dataskyddsrättigheter;

REGISTERANSVARIG

Administratör av dina personuppgifter är företaget CENTER-MEBEL sp. z o.o. sp. k. med säte i Łomża, adress: Al. Legionów 141F/1 (18-400 Łomża), införd i Krajowy Rejestr Sądowy – Rejestr Przedsiębiorców (Nationella domstolsregistret – Företagarregistret) under numret KRS 0000533019, som förs av Sąd Rejonowy (Tingsrätten) i Białystok, Wydział XII Gospodarczy (Handelsavdelning XII), med det tilldelade NIP-numret: 9662095151 (nedan kallat ”Företaget”).

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI?

Personuppgifter avser all information om dig som gör att du kan identifieras, såsom ditt namn, kontaktuppgifter, kundnummer, inloggning, betalningsinformation och information om att komma åt vår webbplats.

Vi kan samla in dina personuppgifter, inklusive i samband med försäljning av produkter och tjänster vi erbjuder, skapa ett konto i vår webbutik, använda vår webbplats och andra webbplatser som finns tillgängliga via vår webbplats, delta i en undersökning eller tävling, prenumerera på vårt nyhetsbrev eller kontakta oss.

I synnerhet kan vi samla in information som faller inom följande kategorier:

Namn, hemadress, e-postadress, telefonnummer, kredit/betalkortsuppgifter eller annan betalningsinformation,

Information om dina preferenser relaterade till användningen av de produkter och tjänster vi erbjuder,

Information om köp av våra produkter och tjänster och produkter och tjänster från våra partners,

Information om användningen av vår webbplats,

Kommunikation med eller från dig till oss via post, e-post, chatt, sociala medier och telefon;

I VILKA SYFTE BEHANDLAR VI PERSONUPPGIFTER

Vi behandlar dina personuppgifter:

för att tillhandahålla tjänster elektroniskt och sluta försäljningsavtal – den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är art. 6 lag 1, bokstav b GDPR).

för att skicka marknadsföringsinnehåll till dig av företaget – den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Företagets legitima intresse (art. 6 lag 1 bokstav f) GDPR; Företagets berättigade intresse består i att skicka marknadsföringsinnehåll till dig under perioden för tillhandahållande av tjänster till dig via e-post och dessutom på det sätt som du har samtyckt till,

i syfte att fullgöra de rättsliga skyldigheter som åläggs Företaget på grundval av allmänt tillämpliga lagar, inklusive skatte- och bokföringsbestämmelser – den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter är art. 6 lag 1, bokstav c GDPR).

för analytiska och statistiska ändamål – den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är Företagets legitima intresse (art. 6 lag 1 bokstav f) GDPR, Företagets legitima intresse är att analysera resultaten av dess affärsverksamhet,

för att genomföra Företagets legitima intresse som består i att eventuellt fastställa eller driva anspråk eller försvara sig mot anspråk – den rättsliga grunden för behandlingen av personuppgifter är företagets legitima intresse (art. 6 lag 1, bokstav f GDPR).

HUR LÄNGE VI BEHANDLAR PERSONUPPGIFTER

Dina personuppgifter kommer att behandlas:

när det gäller personuppgifter som behandlas i syfte att ingå och utföra försäljningsavtal – under den tid som krävs för att fullgöra alla skyldigheter som följer av försäljningsavtal,

när det gäller personuppgifter som behandlas för att förse dig med elektroniska tjänster – under hela tillhandahållandet av dessa tjänster,

när det gäller personuppgifter som behandlas för att rikta marknadsföringsinnehåll till dig av företaget – tills du invänder mot behandlingen av personuppgifter i detta avseende,

i fallet med personuppgifter som behandlas för analytiska och statistiska ändamål – under varaktigheten av tillhandahållandet av tjänster till dig,

när det gäller personuppgifter som behandlas för att genomföra Företagets legitima intresse – under varaktigheten av Företagets legitima intresse t.ex. fram till utgången av preskriptionstiden för anspråk;

När vi behandlar dina personuppgifter måste vi även ta hänsyn till de perioder som vi måste lagra dem för att uppfylla de krav som följer av bestämmelserna i allmänt tillämplig lag.

När personuppgifter inte längre behövs kommer de att raderas eller förstöras på ett säkert sätt. Vi kommer också att överväga hur vi kan minimera mängden personlig information vi använder över tid och om vi kan anonymisera din personliga information på ett sådant sätt att den inte är associerad med dig och inte tillåter dig att identifieras. I det senare fallet kommer vi att kunna använda sådan information utan att informera dig.

INTERNATIONELL DATAÖVERFÖRING

Vårt företag kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredjeländer.

DELNING AV PERSONUPPGIFTER

Mottagarna av dina personuppgifter kan vara:

statliga och lokala myndigheter och institutioner som har tillstånd att erhålla uppgifter på grundval av lagbestämmelser,

Pålitliga leverantörer av tjänster som används av Företaget för att bedriva affärer, såsom till exempel IT-system och IT-tjänsteleverantörer,

postoperatörer och kurirer, enheter som tillhandahåller transporttjänster, operatörer av elektroniska betalningssystem och banker inom området betalningshantering,

försäkringsbolag inom området försäkringstjänster för avslutade transaktioner,

enheter som tillhandahåller juridiska tjänster inom området för indrivning av obetalda skulder;

Våra pålitliga oberoende partners som erbjuder sina produkter och tjänster via vår webbplats; om du köper produkter eller tjänster som erbjuds på våra webbplatser av tredje part kan du vara kund hos vårt Företag och dessa tredje parter samtidigt. Vi och våra partners kan samla in och dela information om dig, inklusive kontakt- och faktureringsinformation.

Sociala medier: du kan komma åt sociala medietjänster som erbjuds av tredje part via våra webbplatser eller tillgängliga innan du besöker våra webbplatser. För att förbättra och anpassa din upplevelse på våra webbplatser kommer vi att erhålla den personliga informationen om dig som är inloggad på ditt sociala mediekonto som du samtycker till att dela med oss via den sociala mediesidan i enlighet med webbplatsens sekretessarrangemang. Vi kan också använda plugin-program för sociala medier på våra webbplatser. Därför kan din information delas med leverantören av den sociala nätverks sidan och eventuellt presenteras på användarens profil på den sociala nätverks sidan för att delas med andra användare. Se integritetspolicyn för relevanta oberoende leverantörer av sociala medier för att lära dig mer.

DATASKYDDSOMBUD

Vårt Företag har utsett ett dataskyddsombud som kan kontaktas via e-post: iod@center-mebel.pl.

RÄTTIGHETER FÖR DATASKYDD

Under vissa omständigheter har ni rätt att:

Begära information om huruvida dina personuppgifter lagras, och i så fall vilken information som lagras och för vilket ändamål vi lagrar/använder dem,

Begära tillgång till dina personlig information,

Begära rättelse av dina personuppgifter som lagras av oss. Du kan komplettera eventuella

Begära om att radera uppgifter du kan begära radering eller borttagning av personuppgifter ofullständiga uppgifter eller korrigera felaktig information som berör dig och som vi lagrar,om det inte finns några skäl som motiverar din fortsatta behandling. Dessutom har du rätt att be oss radera eller ta bort personuppgifter om du har utövat din rätt att invända mot databehandling,

Invända mot behandlingen av dina personuppgifter där vi behandlar dem utifrån vårt berättigade intresse (eller tredje parts intresse), och i just din situation finns det någon anledning till varför du vill invända mot behandling på grundval av detta. Dessutom har du rätt att invända om vi behandlar dina personuppgifter för direktmarknadsföringsändamål,

Invända mot automatiserat beslutsfattande, inklusive profilering, d.v.s. invändning mot automatiserat beslutsfattande som rör dig som använder dina personuppgifter eller invändning mot profilering;

Begränsa av begäranden om databehandling. Du kan begära att vi avbryter behandlingen av personuppgifter som rör dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa dess riktighet eller orsaken till behandlingen av dem.

Begära om att överföra personuppgifter. Du har rätt att överföra uppgifter, inklusive rätten att ta emot uppgifter och skicka dem till en annan administratör eller att begära, om det är tekniskt möjligt, att skicka dessa uppgifter direkt till en annan administratör,

Återkallande av samtycke. Under begränsade omständigheter där du har samtyckt till insamling, behandling och överföring av personuppgifter för ett specifikt ändamål, har du rätt att när som helst återkalla dig samtycke till sådan behandling. Så snart vi får information om återkallande av samtycke kommer vi att sluta behandla uppgifter för det eller de syften som omfattas av det återkallade samtycket, såvida vi inte har ett annat berättigat intresse relaterat till sådan behandling.

För att utöva någon av ovanstående rättigheter, vänligen skicka relevanta uttalanden skriftligen till följande adress: Al. Legionów 141F/1, 18-400 Łomża, eller elektroniskt (e-post till iod@center-mebel.pl).

Vi förbehåller oss att tillhandahållandet av personuppgifter är frivilligt, men nödvändigt för att tillhandahålla tjänster till dig eller för att ingå och utföra försäljningsavtal. Konsekvensen av att inte tillhandahålla personuppgifter som krävs av Företaget är oförmågan att tillhandahålla tjänster eller ingå försäljningsavtal.

FÖRÄNDNINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN

Vår integritetspolicy kan ändras. Du kommer att informeras om eventuella ändringar av dokumentet via e-post eller ett meddelande på vår webbplats.